ستاری: عدم مشارکت مردم در حوزه های اقتصادی سبب رکود این بخش شده است