مصوبه ی انتخاباتی شورای شهر مشهد/ اگر گزارش‌ها را نشان دهيم صداي مردم در مي‌آيد.