برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری در تهران