فتح الله زاده: کریستف دام را برای قهرمانی در آسیا به استقلال می آورم