زارعیان: هر کس بتواند به جودو کمک کند استقبال می‌کنیم/بچه‌های ما مفت‌بباز نیستند