ایران در بهره گیری از ثروت های نهفته در زمین عقب افتاده است