۲۰ میلیارد تومان برای بین المللی شدن فرودگاه رامسر/ ۴۰ هکتار زمین برای ساخت دستگاه کمک ناوبری