کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی آغاز می‌شود