ایجاد صندوق نوآوری در کشور/باید از اقتصاد نفتی خارج شویم/وجود غول چراغ خاموش به اسم دولت در فرهنگ