امسال 557 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ازطریق مراکز خرید تضمینی خریداری می شود