تقاضای دو مشتری برای واگذاری 100 درصدی باشگاه صبا به بخش خصوصی