سازمان تاکسیرانی: وضعیت ظاهری تاکسی های پایتخت کنترل می شود