تشکیل کارگروه مشترک جهت رسیدگی به طرح حمایت از تجهیز و نوسازی مساجد