بررسی گزارش عملکرد وزارت بهداشت /رشد دو برابری بودجه وزارت بهداشت در سال 93