اجرای عملیات زهکشی و تسطیح 2 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهلران