بمباران‌های بی‌وقفه شرایط ناگواری در یمن ایجاد کرده است