۹۷ و نیم درصد از خانوارهای همدان از نعمت گاز برخوردارند