توجه به گردشگری هدفمند در قالب دیپلماسی عمومی ضروری است