رويترز: ايران و سوريه چند توافقنامه همکاری امضا کردند