بازدید دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام‌نور مرکز تیران از مجلس