واقعی نشدن تعرفه‌ها تعطیلی مراکز رادیولوژی را به دنبال دارد