شمار قربانيان آتش سوزی در باکو به 15 نفر افزايش يافت