باجذب گردشگر خارجی می‌توان به امنیت پایدار کشور کمک کرد