سامسونگ اپ Flow را به قصد رقابت با Continuity اپل عرضه نمود