سرلشکر عطاءالله صالحی از تیپ 164 پیاده پیرانشهر بازدید کرد