روابط عمومی کارآمد و پویا تحکیم کننده روابط و اعتماد بین ملت و دولت است