10 درصد درآمد کشور صرف جبران خسارات زمین شناسی می شود