توجه نظام به قرآن مهم ترین پیام مسابقات قرآن در جوامع بین المللی