دقت سنجي در ابزار سنجش از مولفه هاي حقوق مصرف کننده است