توقیف بیش از یک میلیارد ریال کالای قاچاق در استان اصفهان