سومین همایش بیداری قرآنی در تاریخ معاصر برگزار می شود