دانش آموز رودانی رتبه نخست مسابقه پرسش مهر ریاست جمهوری را کسب کرد