عدم اجازه به رشد سرمایه های اجتماعی از بین بردن سرمایه محیط زیست است