افرادی که منافع‌شان به‌خطر افتاده رفتن مرا شایعه سازی می‌کنند