عناوین روزنامه های ورزشی انگلستان، ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت)