امضاي تفاهم نامه همکاري کتابخانه هاي عمومي و پارک علم و فناوري