جشنواره ملی عکس فردای روشن پنج خرداد در دره شهر برگزار میشود