بدهی مشترکان شرکت گاز همدان یک هزار و 260 میلیارد ریال است