بنيانگذاران بانک سرمايه گذاري زيرساخت آسيا تشکيل جلسه مي دهند