آمریکا با فریبکاری قصد به چالش کشاندن مذاکرات را دارد