شورای امنیت، رژیم متجاوز سعودی را همراهی می کند/ ریاض پایتخت تروریسم و وابسته به شیطان بزرگ است