مشاور وزیر ارشاد بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی برای توسعه گردشگری تاکید کرد