حمایت ایران از ملت سوریه، رکن اساسی مقابله با طرح های غربی و عربی است