طرح نوشت / آواز خواندن فن خال و امضا دادن پسر رونی