خود مراقبتي از مهمترين روش هاي مشارکت فردي و اجتماعي در امر سلامت است