ایجاد دوره مهارتی غیردانشگاهی در گروه پرستاری ضروری است