هشتمین استان معدن خیز و مقام دوم صنایع دستی کشور به همدان اختصاص یافته است