40هزار خانواده نیازمند، تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند