سه عضو ارشد فدراسیون بین المللی شنا به تهران می آیند