علمای شیعه همواره کشور را از دست‎اندازی بیگانگان در امان داشته‌اند